S.A. Pishro Co.
Ltd.
Mr. M. Hamed / Managing Director

Unit 5, No. 15, 2nd Ave., Shahnazari St.
Madar Sq., Teheran, Iran

Phone +98-21-22 22-76 96
Fax +98-21-22 27-91 20

sapishro[at]dpimail.net
shabaz[at]dpimail.net